Nieuws

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Montfoort-Linschoten

ChristenUnie Algemene Beschouwingen begroting 2022

27 11 2021 22:25

  Voor ons ligt de begroting voor 2022 en verdere jaren. We zien vooruit naar een nieuw begrotingsjaar. Vooruitzien kan echter niet zonder terugzien. Zeker het afgelopen jaar was een woelig jaar. Een woelig jaar voor alle inwoners. Als samenleving hebben we bewogen maanden achter de rug en staan we voor een flinke uitdaging. Het coronavirus heeft grote delen van de wereld lam gelegd en dwingt ons tot een ander leven. Het leerde ons dat we niet alles in eigen hand hebben. Dat is voor ons mondige, moderne en autonome mensen een harde les. We waanden ons onaantastbaar. Alles wat we van plan waren, lag binnen ons bereik. Tot een klein virus alles doorkruiste. Het had diepingrijpende gevolgen. Angst, onzekerheid, eenzaamheid, soms onvoorstelbaar leed. We leven mee met allen die geliefden verloren, en met al diegenen die om welke reden dan ook zorg, angst en eenzaamheid aan den lijve ondervonden. We leven mee met mantelzorgers die heftige tijden beleefden. En natuurlijk denken we ook aan de zorgwerknemers. Zij hebben een voortdurende mentale belasting ervaren. Logisch dat zij de samenleving vragen om toch vooral serieus om te gaan met de coronaregels. We hoorden dat ook uit onze achterban. We denken aan mensen die hun werk en inkomsten kwijtraakten. Ook ondernemers die zwaar te lijden hadden. De coronacrisis haalde echter ook het beste in mensen naar boven. Dat kon zelfs een anderhalve meter maatschappij niet tegenhouden. Sneller dan ooit werden campagnes ontwikkeld: buurtnetwerken en landelijke campagnes waren gericht op verbinding en ondersteuning van elkaar. ‘De kracht van samen kwam naar boven’. Daar staan wij als ChristenUnie voor en daar geloven wij in. En die kracht hebben we de afgelopen periode aan het werk gezien. Op afstand helaas. Vooruitzien doen we bescheidener dan ooit. Niet alleen vanwege de les in bescheidenheid die de crisis ons hopelijk heeft geleerd, maar ook vanwege onze financiële situatie staan we als ChristenUnie met beide benen op de grond. Wat ons betreft geen extra spannende experimenten of gewaagde investeringen boven de plannen die we hebben voorgenomen. Laten we aandacht geven aan wat echt telt. Want wat we aandacht geven, dat groeit. Onze ambities willen we uitvoeren in afhankelijkheid van de Schepper van de wereld. Ons eigenlijke perspectief is een wereld in Zijn handen. Hij is de bron van alles wat groeit.
  Ten aanzien van de begroting die voor ons ligt, is de ChristenUnie van mening dat wij als raad en college moeten zorgen voor een meerjarig structureel evenwicht. Evenwicht tussen de baten en de lasten. Ook de provincie verwacht van ons een meerjarig sluitende begroting. Het afgelopen jaar hebben we onder financieel toezicht van de Provincie gestaan. Dat was niet voor niks. Forse tekorten dreigden. Een herstelplan heeft redding moeten brengen. De afgelopen periode is een beleidsarme periode geweest. Er was geen geld voor nieuw beleid. De septembercirculaire heeft tenslotte redding gebracht. Het gaat hier echter om incidenteel geld en niet om structureel geld. Voor de eerste jaren wordt nu een positief saldo verwacht. Dit heeft te maken met een opwaartse bijstelling van het accres, een eenmalig voordeel in 2022 door het incidenteel schrappen van de oploop van de opschalingskorting in 2022 en een extra aanvulling voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Na verwerking van de septembercirculaire blijft er nog sprake van een negatief resultaat voor de jaren 2024 en 2025. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen is het gereserveerde budget van € 140.000,00 voor de invoering van de omgevingswet voor de jaren 2023 t/m 2025 geschrapt conform standpunt VNG geen knaken, geen taken.,
  Daarnaast door een meerjarige stelpost voor de jaarlijkse onderschrijding- of overschrijding van het plafond tbv BTW compensatiefonds en door op compensatie vd tekorten in de jeugdzorg voor uit te lopen op een besluit van het nieuwe kabinet tot structurele compensatie.
  Al met al een broze begroting. Met hangen en wurgen is de begroting meerjarig sluitend. Dit college heeft naar onze mening geen keuzes durven maken en gehoopt op het rijk. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan werden wij kort na het vaststellen van de begroting al weer geconfronteerd met financiële tegenvallers. Voor de langere termijn verwacht ik dat een nieuw college keuzes zal moeten maken. Keuzes om budget vrij te maken om het verschil voor onze inwoners te kunnen maken. Dan gaat het om de leefbaarheid in onze mooie gemeente, woningbouw voor starters en senioren om de doorstroom te bevorderen, om zorg voor jong en oud, om aandacht voor drugsgebruik en alcoholbeleid, om eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Zeker in coronatijd is de eenzaamheid fors maar toegenomen. Ook vragen wij aandacht voor een duurzame samenleving, die toekomstgericht is. Laten we naar elkaar omzien ook het komende jaar.
  We vragen de raad en het college om ook het komende jaar onze verantwoordelijkheid te nemen om baten en lasten structureel in evenwicht te brengen. We bedanken de ambtelijke organisatie en de wethouder financiën voor hun inspanningen om deze begroting te presenteren aan de raad en wensen een nieuw college volgend jaar veel wijsheid en Gods nabijheid toe.
Labels

Amendement Onderwerp/ontwerpbesluit: Prioritering uitbreidingslocaties woningbouw

27 11 2021 22:05

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoor het raadsbesluit als volgt wordt aangepast:

  Een beslispunt 5 toe te voegen:
  De raad wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de voorgestelde uitbreidingslocaties, de haalbaarheid van de aantallen te bouwen woningen en de differentiatie van deze te bouwen woningen zoals in het woningbouwprogramma is vastgesteld.

Toelichting:

  De gemeente heeft besloten om 1000 woningen te realiseren vóór 2040. Gezien het aantal woningen zullen deze woningen op meerdere uitbreidingslocaties worden gerealiseerd. Het risico dat de ontwikkeling van één van de 3 uitbreidingslocaties vertraging oploopt is groot. Er moeten bestemmingsplanprocedures en participatietrajecten worden opgestart. Ook de provincie zal haar medewerking moeten verlenen aan de ontwikkeling van de voorgestelde uitbreidingslocaties.
  Onlangs is door de raad een besluit genomen over de actualisatie van de woningbouwopgave. De uitvoering van de woningbouwopgave hangt nauw samen met de voortgang in de ontwikkeling van de voorgestelde uitbreidingslocaties. Vanwege het nijpend woningtekort is het van belang dat er zo spoedig mogelijk woningen worden gebouwd in onze gemeente voor alle doelgroepen en dat de realisering van de 1000 woningen niet in het gedrang komt. Voorgesteld wordt om een beslispunt 5 aan het raadsbesluit toe te voegen, waarin de raad door middel van een raadsinformatiebrief ieder kwartaal door het college wordt geïnformeerd over de voortgang van de te ontwikkelen uitbreidingslocaties, de haalbaarheid van de aantallen te bouwen woningen en de verdeling van de te bouwen woningen voor de diverse doelgroepen (differentieplan).
Labels

Amendement Voorstel: Raadsvoorstel actualiseren woningbouwopgave

27 11 2021 21:57

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2021 De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort,

heeft geconstateerd dat:

het college aan de raad voorstelt

 • In te stemmen met de aangepaste woningbouwopgave en deze te hanteren als basis voor de nieuwbouwprojecten;
 • Uit te gaan van een woningbouwopgave tot 2040 van ca 1.000 extra woningen;
 • De woningbouwprogrammering 2019-2030 aan te passen op de onderdelen dichtheid, bandbreedte voor koopwoningen in het middensegment, levensloopbestendigheid en doorstromingswens;

overwegende dat:

 • In het raadvoorstel onder het onderdeel “Bandbreedte woningen in het middensegment” wordt voorgesteld om voor de projectmatige nieuwbouw-koopwoningen in het middensegment de bovengrens van de NHG met een hoogte van max € 325.000,= te hanteren;
 • Er grote behoefte is aan betaalbare koopwoningen in Montfoort en Linschoten;
 • De NHG-grens voor veel starters op de woningmarkt niet wenselijk is;
 • De doorstroming en de leefbaarheid in het geding is als er geen passend aanbod is van betaalbare koopwoningen voor starters;
Labels

Amendement Voorstel: Raadsvoorstel Herstelplan 2021-2024 Montfoort

27 11 2021 21:50

Aan de beslispunten van het raadsbesluit toe te voegen een punt 5:

  dat het college, indien uit de septembercirculaire blijkt dat er niet voldoende structurele middelen beschikbaar komen om de begroting voor 2023 en 2024 sluitend te maken, vóór de begrotingsbehandeling in het najaar 2021 samen met de raad een alternatief Herstelplan uitwerkt Uitgangspunt daarbij zijn alle tot nu toe uitgevoerde studies, zoals bezuinigingen aangegeven door de werkgroep Financiën, die op 14 oktober 2020 met de commissie/raad zijn gedeeld,
  De benchmark gemaakt door Berenschot en de studie van de provincie
Labels

Evaluatie Huis van Ervaring

27 11 2021 19:42

Verzoek tot het college:

 • het komende jaar te onderzoeken op welke wijze er een structurele bibliotheekvoorziening kan worden gerealiseerd rekening houdend met het wegvallen van de subsidie van € 100.000,=;
 • daarbij verder te kijken dan het huidige concept van het Huis van Ervaring;
 • alle opties te onderzoeken en mogelijke partijen te betrekken en creatieve oplossingen te bedenken;
 • met mogelijke partijen tot meerjarige afspraken te komen;
 • daarbij rekening te houden met de huidige financiële situatie van de gemeente Montfoort en binnen het huidige budget te zoeken naar een structurele oplossing voor de bibliotheekvoorziening;

Labels

Gert-Jan Segers

02 09 2021 19:39

Aan ons mag het niet liggen

gertjan-segers-2021

Deze week is niet de beste voor de Nederlandse democratie. De teleurstellende opbrengst van vijf maanden, met veel loopjes van en naar de informateur en zonder dat een doorbraak ooit dichtbij is geweest, is dat gisteren vooral duidelijk werd wat er in de formatie allemaal níet mogelijk is.

Het is níet mogelijk om vanuit zes partijen met in totaal bijna 100 zetels een combinatie te vormen voor een coalitie van minimaal 76 zetels. Het bleek níet mogelijk om onderlinge politieke blokkades te slechten en te beginnen met inhoudelijke onderhandelingen. Beschamend.

Daarmee is het ook níet mogelijk gebleken om een belangrijke traditie hoog te houden: een poldertraditie waarin redelijke partijen met onderling soms grote verschillen tóch de samenwerking met elkaar zoeken.

Terwijl de polarisatie in ons land toeneemt en het aantal van politieke fracties die überhaupt niet uit zijn op samenwerking groeien, is dat heel, heel teleurstellend. Met zo’n onmachtig politiek midden, heb je geen flanken meer nodig. De redelijkheid blaast zichzelf nu op.

In die politieke context kwam de laatste maanden steeds sterker de gedachte bij me op: aan ons mag het niet liggen. De ChristenUnie mag niet de laatste blokkerende factor zijn die ons land in een politieke impasse stort. We willen geen deel zijn van het probleem, maar van de oplossing. Waar wij de blokkade waren, of dreigden te worden, daar moesten we dat rechtzetten en onze houding aanpassen; want ook dát is verantwoordelijkheid nemen. En dat hebben we gedaan, bijvoorbeeld als het ging om een veelbesproken interview waarin ik – zoals ik op ons voorjaarscongres al zei – te veel op de man en te weinig op de bal speelde in de richting van Mark Rutte.

Aan ons mag het niet liggen. Die zin borrelde op met een herinnering aan de lezing van Abraham Kuyper op het eerste Christelijk-Sociale Congres in 1891. Hij schetste de enorme uitdagingen, de bittere, sociale nood van zijn tijd en kon niet beloven dat het goed zou komen. Maar als het in ons land zou ontsporen – zo hield Kuyper zijn toehoorders voor – dan zou het in ieder geval niet de christelijk-sociale beweging te verwijten moge zijn.

Ik heb wel bij herhaling gezegd dat we als ChristenUnie niet per se in een coalitie hoeven te zitten. Ons bestaansrecht valt of staat niet met de macht die we al dan niet hebben, maar met de idealen die we koesteren en nastreven. Onze impact is niet alleen maar afhankelijk van onze posities, maar allereerst van de ideeën die we inbrengen. Vanuit de oppositie knokken voor betere zorg voor elkaar en betere zorg voor de schepping kan óók de aangewezen manier zijn om ons land en onze naaste te dienen. En soms kan het juist heilzaam zijn om zonder soms knellende coalitieafspraken weer ronduit je hart te kunnen laten spreken.

Maar: aan ons mag het niet liggen. We willen ons altijd verantwoordelijk opstellen. Ondanks de grote verschillen tussen de liberale en onze christelijk-sociale idealen, zouden we, als andere opties uitgeput waren, bereid zijn om te kijken of we in een coalitie verschillen konden overbruggen om iets goeds te doen voor ons land.

Zou dat gelukt zijn? Ik weet het echt niet. In de eerste aanzet voor het regeerakkoord miste ik de ambitie om onrechtvaardige en fundamentele ongelijkheid in ons land aan te pakken. Ongelijkheid op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, in de toegang tot het recht en in ons onnavolgbare en soms ronduit onrechtvaardige belastingstelsel.

Belangrijke onderwerpen ontbraken of waren nauwelijks uitgewerkt, ingewikkelde thema’s werden daarentegen vrij gedetailleerd beschreven. Deze ‘opzet tot een aanzet voor bouwstenen voor een eventueel regeerakkoord’ was een liberaal verhaal dat nog lang niet in de buurt kwam van onze christelijk-sociale idealen.

Maar of het was gelukt, zullen we nooit weten. Na gisteren is de conclusie dat niet alleen de andere opties, maar ook de optie van een coalitie met de ChristenUnie niet om inhoudelijke redenen, maar om politieke redenen onmogelijk is. Zoals twee rechtse partijen niet met twee linkse willen praten, heeft D66 aan de andere kant aangegeven niet met ons te willen praten. Zonder dat er een seconde inhoudelijk is onderhandeld. Dat is de lamlendige situatie waar we als land in zitten, die ik soms best vervreemdend vind. Helemaal als ik zie dat de huidige vier coalitiepartijen wel in goed overleg een begroting voor volgend jaar kunnen vaststellen.

Wat de positie van onze eigen club betreft, ben ik niet bezorgd of verbitterd. Wij kunnen en zullen het verschil maken, ook vanuit de oppositie. Een eventueel minderheidskabinet zal echt zijn best moeten doen om ons vertrouwen te verdienen, maar als ze onze kant op komen, zullen we ons constructief opstellen. Want: aan ons mag het niet liggen.

Ik weet dat wij, en hoop dat ook andere partijen, op die manier hun verantwoordelijkheid zullen nemen vanuit de oppositie. En dan is deze week misschien niet de beste week voor de Nederlandse democratie, maar ook geen hopeloze week.

Want met een verantwoordelijke kwaliteitsoppositie van onze bevlogen en kundige Kamerleden, kan een minderheidscoalitie niet alleen een uitweg uit het huidige politieke moeras zijn, maar zelfs een verrijking van de hedendaagse politiek. Ik heb de optie vaker en steeds nadrukkelijker op tafel gelegd. Maar dan moeten de partijen die nu de grootste verantwoordelijkheid hebben – VVD, D66 en CDA – als de wiedeweerga aan de slag en zich in deze nieuwe ronde niet opnieuw verliezen in spelletjes politiek Stratego.
Met veel andere partijen, vindt ook de ChristenUnie dat er een breuk nodig is met de gesloten bestuurscultuur van de afgelopen tien, twintig jaar. Met een steviger positie voor de volksvertegenwoordiging (de Tweede Kamer) ten opzichte van de macht (het kabinet) die zij controleert. Een minderheidskabinet, dat niet automatisch leunt op een meerderheid in die Tweede Kamer kan alleen in goede samenwerking komen tot goede keuzes.

In dat overleg zullen wij ons met hart en ziel inzetten voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart en inkomens, voor betaalbare woningen, betere zorg voor de schepping, voor een humaner vluchtelingenbeleid, voor bestrijding van ondermijning, meer veiligheid, dichtbij en verder weg. We willen meebouwen aan een nieuwe, open bestuurscultuur en bovenal een dienstbare overheid.
Die opdracht zou onze fractie - constructief, kritisch, verantwoordelijk - heel graag op zich nemen.

Aan ons zal het niet liggen.
Labels

Facebook