Nieuws

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Montfoort-Linschoten

WE ZIJN NIET ALLEEN, HELP ELKAAR

24 03 2020 18:04

Beste vrienden van de Christenunie,

We bevinden ons nu in uitzonderlijke tijden die veel van ons allemaal en ook van onze bestuurders en politici vragen. Met onze mensen in het kabinet, in de Kamer en in lokale besturen staan we in deze Coronacrisis op plekken van grote verantwoordelijkheid. De crisis bracht ons eerder deze week bij God, op de Dag van Nationaal Gebed waarvan de ChristenUnie (samen met de EO, Raad van Kerken en Missie Nederland) één van initiatiefnemers is geweest. Tienduizenden Nederlanders haakten aan en baden mee voor de helden in de zorg, voor patiënten, voor bestuurders, ons land, de wereld. We zullen de handen blijven vouwen en blijven bidden.

Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. Ook wij als partij zijn daarbij betrokken. #nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen, kwetsbaren, overbelaste gezinnen - in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen. Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in ons land opbloeit. Dit initiatief laat iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook aan toe bent: je staat er niet alleen voor!

Wij doen in deze brief een beroep op u. Wij zijn een partij die overal actief is en de lokale samenlevingen goed kennen. We willen u graag drie dingen vragen: 

1.    Meld hulpinitiatieven in uw buurt, woonplaats, gemeente aan bij www.nietalleen.nl (of vraag hulp als u die zelf nodig heeft!)

2.    Wees zelf zo’n initiatief! Samen met uw afdeling, fractie, bestuur kunt u zich aanbieden als mensen die niet alleen bidden, maar ook werken!

3.    Breng mensen in uw lokale netwerk samen, verbind goede initiatieven en zorg dat mensen elkaar - ook via www.nietalleen.nl - weten te vinden in deze tijd van crisis. 

We bevinden als land en samenleving in een kritieke fase. Maar juist als het donker is, zijn wij geroepen om licht te zijn en ook nu Jezus na te volgen. Vandaar deze warmte aanmoediging van ons om ook nu en ook hier het verschil te maken. Alvast heel veel dank!

Met een hartelijke groet,

Piet Adema, voorzitter
Mark de Boer, directeur partijbureau
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter Tweede Kamer

Labels

Manifest Waardig Ouder Worden

02 03 2020 22:58

Manifest Waardig Ouder Worden
Toen Manon van der Kaal en Jan Slagter en ik in 2017 het manifest Waardig Ouder Worden schreven, stelden we dat ouderen geen ‘stervensbegeleiders’ nodig hebben maar ‘levensbegeleiders’. Drie jaar later zijn ze er. Oprecht blij mee!
 
Debat over voltooid leven: D66 versus de ChristenUnie
D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil een wetsvoorstel indienen voor hulp aan ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Maar haar voorstel leidt tot verdeeldheid in de coalitie: de VVD twijfelt, CDA en de ChristenUnie zijn pertinent tegen.
 
 
Labels

Meer weten over de ChristenUnie?

02 03 2020 22:50

De ChristenUnie heeft er in de afgelopen tijd veel nieuwe leden bijgekregen in jouw provincie! In de vier grootste groeiregio's organiseren we de cursus "Welkom bij de ChristenUnie". Interessant voor nieuwe leden, maar eigenlijk voor iederéén die meer wil weten over de basis van christelijke politiek en de ChristenUnie. 

Hoe komen we tot onze standpunten, en welke rol speelt de Bijbel daarin? Wat maakt de ChristenUnie uniek t.o.v. andere partijen? Daarover gaat deze cursus. Het Opleidingscentrum nodigt jou graag uit voor deze avond in Ede, Utrecht, Rotterdam of Zwolle. 

Je hoeft deze avond niet achteroverleunend op je stoel door te brengen, want je gaat aan de slag met interactieve werkvormen die je in beweging brengen. 

Praktische informatie
Plaats en datum:
Ede, donderdag 19 maart
Utrecht, maandag 23 maart
Rotterdam, woensdag 25 maart
Zwolle, dinsdag 7 april
Deelnemersbijdrage: € 10,- en voor introducés die nog geen lid zijn gratis (aanmelden is wel nodig). 

Als je al een actieve rol hebt binnen de ChristenUnie, benut dan deze kans om een introducé mee te nemen!

Meer informatie en aanmelding

Labels

Nieuwe woningen voor starters en senioren

07 02 2020 19:00

Woningbouwprogramma

De ChristenUnie is verbaasd over het voorstel van het college mbt het woningbouwprogramma voor 2019-2030. Wij vinden het belangrijk dat er snel woningen worden gebouwd in Linschoten en Montfoort. Wij hebben er steeds op aangedrongen dat nieuwe woningen voor starters en senioren van groot belang zijn voor de doorstroming op de woningmarkt, maar ook voor het in standhouden van het voorzieningenniveau in Linschoten en Montfoort.

In de notitie Plusprogramma van Companen wordt niet nader ingegaan op de lokale behoefte aan woningen, maar met name ingezoomd op de regionale instroom. Wij zouden graag hebben gezien dat er nader onderzoek naar de lokale behoefte zou zijn gedaan. Met de toenemende vergrijzing is er steeds meer behoefte bij onze eigen oudere inwoners aan passende woningen. Ook voor starters zijn er weinig mogelijkheden. Wel wordt de oplopende druk op de woningmarkt genoemd met als gevolg dat de gemiddelde koopprijzen steeds verder stijgen. Jongeren worden dan naar onze mening onnodig tot hoge schulden gedwongen. Ten aanzien van regionale behoefte wordt met name ingezoomd op uitstroom vanuit de stad Utrecht. Dan gaat om jongere stellen tot 30 jaar. Extra bouwen heeft een beperkte invloed op de voorzieningen. Geadviseerd wordt om primair in te zetten op woningbouw voor Montfoort, omdat gezinnen in Linschoten meer geneigd zijn om de voorzieningen van naburige gemeenten te benutten. Dit rechtvaardigt naar onze mening niet de verdeling tussen Montfoort en Linschoten. De lokale behoefte in Linschoten is even groot als in Montfoort en daar zegt het rapport naar onze mening niets over.

In het integrale woningbouwprogramma (het plusprogramma) wordt naar onze mening de doelgroep starters uit Montfoort en Linschoten en senioren vergeten. Juist nu de provincie in haar ruimtelijke visie mogelijkheden hiervoor heeft opgenomen.
De provincie Utrecht geeft aan dat als gemeenten een kernrandzonevisie ontwikkelen en daarbij ruimte geven voor woningen voor starters en senioren zij medewerking willen verlenen. Het zou goed zijn als het college deze kansen benut. De kaart met mogelijke woningbouwlocaties is voor ons dan ook onvoldoende. De ChristenUnie roept het college op zsm doch uiterlijk voor juni een kernrandzonevisie op te stellen, waarin mogelijkheden voor starters en senioren worden geboden. Als we deze kansen laten liggen, zullen de gevolgen de komende jaren niet te overzien zijn. Ook zal er bij het ontwikkelen van een kernrandzonevisie de instandhouding van de sportvoorzieningen kunnen worden geborgd. In het voorstel wordt daar niets over gezegd. Het lijkt of het college deze sportvoorzieningen niet in stand wil houden.

Labels

Plannen van de Hervormde kerk in Linschoten

03 02 2020 20:37

Ten aanzien van het voorstel van het college voor de plannen van de Hervormde kerk in Linschoten is de fractie van de ChristenUnie verbaasd dat dit principeverzoek wordt behandeld in de raad.

In 21 augustus 2014 heeft het college al aan de Hervormde gemeente meegedeeld dat ze positief staan tegenover de plannen van de Hervormde Gemeente tot het bouwen van een woning en de uitbreiding van de begraafplaats aan de Nieuwe Zandweg 7. In deze brief wordt gesproken van het bouwen van een 2e woning op het perceel Nieuwe Zandweg 7. Vervolgens dient er een bestemmingsplan opgesteld te worden met bijbehorende onderzoeken t.a.v. milieu, verkeer, ecologie e.d.

In een eerdere brief heeft het college aangegeven dat het vaststellen van een bestemmingsplan een bevoegdheid is van de raad. Het college heeft verzocht om een concept totaalplan in te dienen dat voor een vooroverleg wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

We gaan er maar vanuit dat het vooroverleg dat in deze brief is aangegeven, dit principeverzoek betreft.

Onduidelijk is welke procedure nu wordt gevolgd. De omgevingswet, die nog niet van kracht is, of de huidige wetgeving. In het laatste geval zijn alleen degenen, die in hun belang worden getroffen, wellicht degenen, waarvan het bezwaar wellicht gegrond zou kunnen worden verklaard bij een rechtsgang.

De Hervormde Gemeente is sinds 2014, nu 6 jaar met de gemeente in gesprek over deze plannen. De hervormde gemeente heeft bij de aankoop van de grond aan de Nieuwe Zandweg met het gemeenteoverleg gepleegd over de bestemming, die deze grond zou krijgen. Als het college niet bereid was medewerking te verlenen, waren ze niet tot aankoop overgegaan. Financieel is een andere optie niet haalbaar. Wij vinden dat het college, maar ook de raad zich als een betrouwbaar bestuurder behoren te gedragen en alleen gemotiveerd kunnen afwijken van eerder ingenomen standpunten.

Als het gaat om de plannen is het naar onze mening alleen aan de raad om zich te buigen over de bestemmingsplanwijzigingen. De overige zaken zijn een bevoegdheid van het college.

De ChristenUnie staat positief tegenover het voorstel van de Hervormde gemeente en zal zich in haar standpunt beperken tot de zaken, die de raad aangaan.

De Hervormde Gemeente is niet alleen voor gemeenteleden een spil in de samenleving, maar levert ten aanzien van de activiteiten m.b.t de begraafplaats een belangrijke bijdrage aan de gehele Linschotense samenleving. Ook het realiseren van een rouwkamer, waar alle inwoners van Linschoten gebruik van zouden kunnen maken vinden wij van grote toegevoegde waarde voor Linschoten. Gelegenheid om van je dierbare familielid in het dorp zelf afscheid te kunnen nemen is een belangrijk goed. Nieuwe afspraken over het gebruik van de Wingerd zijn dan wellicht noodzakelijk. Al heeft de Hervormde Gemeente niet het voornemen om commerciële activiteiten te verrichten. Een horecavergunning zou dan nodig zijn. Daarin heeft de gemeente dan een instrument om deze niet te verlenen. Als de hervormde Gemeente deze activiteiten niet meer ontplooit zal dit een grote kostenpost zijn voor de gemeente. Hiervoor is in de huidige meerjarenbegroting geen ruimte.

De Hervormde Gemeente heeft vanaf het voorjaar 2019 een proces achter de rug, waarbij zij alle direct-belanghebbenden hebben gesproken en tot overeenstemming zijn gekomen. De fractie van de ChristenUnie heeft ook zelf onderzoek gedaan. De verslagen geven een goede weergave van de gesprekken. In het voorstel is aangegeven dat de conclusie van dit proces is dat er geen bezwaren zijn voor de voorgestelde plannen. Uiteraard is het onmogelijk 100% instemming van alle omwonenden te verkrijgen. De vraag is of dat ook in de toekomst in de Omgevingswet een vereiste is. Gelukkig hebben we de Algemene Wet Bestuursrecht, waarbij omwonenden, die een belang hebben bezwaar aan kunnen tekenen tegen de plannen. Nu de omwonenden grotendeels meegenomen zijn in de plannen en Mooi Sticht ook een positief advies heeft gegeven, verzoeken wij de raad positief te staan tegenover dit besluit. Als we ook vandaag de grote betrokkenheid van de leden van de Hervormde Gemeente bij dit voorstel zien door aanwezig te zijn bij deze vergadering, maar ook het belang van deze plannen voor de gehele Linschotense samenleving, vinden wij het als ChristenUnie van grote betekenis om in te stemmen met dit voorstel.

Als er niet wordt ingestemd met dit voorstel achten wij de kans groot dat er binnen twee jaar onvoldoende capaciteit aanwezig is om begrafenissen op de Linschotense begraafplaats plaats te laten vinden.Labels

Een leefbare gemeente voor toekomstige generaties

29 01 2020 21:33

Een leefbare gemeente voor toekomstige generaties

In onze gemeente is behoud van de leefbaarheid het belangrijkste thema voor deze raadperiode. Door vergrijzing van de bevolking en het vertrek van starters staat de leefbaarheid onder druk. Dit heeft consequenties voor de scholen, kerken en (sport)verenigingen.

Als ChristenUnie vinden wij dat jonge woningzoekenden en senioren de gelegenheid moeten hebben om in Montfoort en Linschoten een betaalbare woning te vinden.

Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en het behoud van de leefbaarheid in onze gemeente waarbij de ChristenUnie het open en landschappelijke karakter van Montfoort en Linschoten wil behouden.

Het is dan ook van vitaal belang dat het beleid van de gemeente Montfoort meer moet zijn gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en starters. Eveneens is het van groot belang dat het realiseren van betaalbare appartementen en woningen voor senioren wordt gestimuleerd.

Wij zijn van mening dat deze aspecten in het gemeentelijk beleid onvoldoende tot uitdrukking komen en worden gerealiseerd.

Kort samengevat

  • Meer sociale woningbouw is gewenst.

  • Betaalbare koop/huur woningen gericht op jonge gezinnen, jongeren en starters is een must

  • Realiseren van appartementen en woningen voor senioren

  • Mogelijkheden benutten om leegstaande bedrijfsgebouwen om te vormen tot appartementen en starterswoningen.

  • De te bouwen woningen zoveel mogelijk bestemmen voor de eigen inwoners.

  • Het bovenstaande zal de doorstroom bevorderen

De ChristenUnie is van mening dat deze genoemde punten meer dan tot nu toe in het gemeentelijk Woningbouwbeleid moeten worden opgenomen en gerealiseerd.

Wij zullen ons hiervoor inzetten.Labels

Facebook