Nieuws

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Montfoort-Linschoten

Visie op de begroting 2020 en meerjarenperspectief

29 10 2019 21:28

    

Visie op de begroting 2020 en meerjarenperspectief

Inleiding

Het college schetst in de lokale bladen een nogal enthousiast beeld over de begroting voor 2020 en de komende jaren. Wij hebben er als gezamenlijke oppositiepartijen kennis van genomen en er behoefte aan onze visie op de begroting met u te delen.

De begroting

De gepresenteerde begroting is inmiddels ingehaald door de actualiteit. Waar er sprake was van een positief saldo van 12.000 euro in de begroting voor 2020 is dit inmiddels gewijzigd in een tekort van ruim 200.000 euro. Dit baart ons grote zorgen.

De bibliotheek

Wij zien de bibliotheek graag terugkeren in beide kernen maar alleen als ook de structurele lasten inzichtelijk zijn. De bibliotheek kost per jaar 200.000 euro. Hoe kunnen we dat betalen? Drie jaar krijgen we een subsidie van 100.000 euro van het Rijk. Het college kiest er voor de andere helft te halen uit de reserveringen van het Sociaal Domein. Die reserveringen zijn bedoeld om maatschappelijke taken uit te voeren. Die taken zijn nog steeds nodig. Kunnen deze taken straks nog wel uitgevoerd worden? En gaat de bibliotheek weer dicht als de Rijkssubsidie in 2022 stopt? Het college schuift deze vraag voor zich uit.

Wat slimmer is om nu te kiezen voor een bibliotheek die ook financieel betaalbaar blijft na 2022. Dat kan, zoals te zien is in buurgemeente Lopik. Daar heeft een commerciële partij twee bibliotheekvestigingen in Benschop en Lopik tegen veel lagere kosten. Heel jammer dat het college niet openstaat voor een vergelijking tussen de Regiobibliotheek en een Commerciële Bibliotheekaanbieder die efficiënt en naar tevredenheid werkt.

De lokale lasten

Gemeente Montfoort behoort nu al tot de duurste gemeenten van Nederland. Een recent onderzoek door de regiokrant heeft uitgewezen dat Montfoort in 2020 een flink hogere lastenstijging doorvoert dan Woerden, Oudewater en Lopik. Deze lastenstijging wordt door het college de komende jaren doorgezet. In 2020 is de stijging 46 euro. In 2021 valt nog eens eenzelfde bedrag te verwachten.

Wonen

De gemeente heeft een woonvisie opgesteld. De afgelopen twee jaar heeft dit niet geleid tot concrete woningbouwplannen. Laat staan uitvoering. En de helft van deze raadsperiode zit er in februari 2020 al op. Wij vrezen dat er in deze raadsperiode geen woningen worden gebouwd.

Terwijl er veel betaalbare koopwoningen (200.000 - 250.000) en huurwoningen (huur max. €720,42 peil 2019) nodig zijn voor onze eigen bevolking. Het college wil geen actief grondbeleid voeren (het aankopen van grond om woningen te bouwen). Daarmee worden kansen op een woning de komende jaren verder gereduceerd. Tijdens de woningbouwcrisis in 2010-2014 is er wél gebouwd in Hofland en Voorvliet. Ook toen was het niet eenvoudig maar met de juiste wilskracht is het ook nu mogelijk.

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is voor een gemeente enorm belangrijk. Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en

jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime zin van het ‘sociaal domein’ vallen ook aanverwante taken zoals o.a. passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand en (jeugd)gezondheidszorg. Regelmatig hebben we het college gewezen op het actualiseren van tal van zaken binnen het Sociaal Domein. Vanwege actuele ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. We zien er in deze begroting nauwelijks iets van terug.

Samenvattend

Wij delen niet het enthousiasme over de begroting van 2020 die het college via de pers naar buiten heeft gebracht. Er is een fors tekort in de jaarrekening van 2019. Ook constateren we dat 2020 al een tekort vertoont.
Onze gemeente is financieel kwetsbaar. Tegelijk komen er tal van onzekerheden op ons af verband houdend met de taken voor de gemeente binnen het Sociaal Domein. Door nu structureel middelen te onttrekken aan dat Sociaal Domein voor de bibliotheken in beide kernen wordt die kwetsbaarheid alleen maar vergroot. De oppositiepartijen maken hierin andere politieke keuzes.

Wij vinden het als oppositiepartijen van groot belang onze visie met u te delen. En zullen ons gezamenlijk blijven inzetten om de belangen van inwoners, organisaties en gemeente als geheel op een scherpe, realistische en praktische wijze te blijven vertegenwoordigen binnen de raad. Alleen zo kunnen we een professionele zelfstandige gemeente zijn en blijven.

De gezamenlijke oppositiepartijen Marja van Kooten CDA
Rob Jonkers Lokaal Montfoort, Ineke Langerak ChristenUnie

Bart Timmerarends SGP

Labels

GRP 2019- 2023

29 10 2019 20:23

GRP 2019- 2023

De ChristenUnie is blij dat er nu een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan ligt voor 2019-2023, waarin samengewerkt is met IJsselstein en Nieuwegein. Dit plan vervangt het eerdere plan dat liep tot 2017. Met het nieuwe plan worden de kaders vastgesteld voor de watertaken van de gemeente als het gaat om afvalwater, hemelwater en de grondwaterstand. In het GRP staan de bestaande voorzieningen, het beheer, de geplande vervangingen, de gevolgen voor het milieu en de financiële gevolgen.

Goed dat er nu een GRP ligt voor de periode tot 2023. Wel maken we ons zorgen over de kostenontwikkelingen op lange termijn.

De Wet milieubeheer geeft ons een verplichting om een actueel GRP te hebben. Met het vaststellen van dit GRP door de gemeenteraad voldoen we aan deze verplichting. Het GRP beschrijft de rioleringszorg in de komende jaren. Een aantal aandachtspunten die de raad heeft benoemd zijn meegenomen in het voorstel.

Het huidige tarief is niet kostendekkend. Het is pas kostendekkend als de tarieven de komende 7 jaar met 4% worden verhoogd.

Het hoogheemraadschap heeft in bijlage 6 een aantal zaken aan het GRP toegevoegd o.a. indirecte lozingen, bronneringen, onderzoek naar foutieve aansluitingen en rioolvreemd water en oefening incidentenplan riolering in 2019.

De ChristenUnie vindt het goed dat in dit GRP o.a. aandacht wordt besteed aan Klimaatverandering. Ons uitgangspunt is dan ook hier zoveel als kan rekening mee te houden. De kans op heviger en langduriger neerslag wordt groter. Goed dat we in MIJN-verband doelen met elkaar afspreken om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De gemeente zal meer aandacht besteden aan het creëren van waterpartijen in de openbare ruimte. Bij elk project wordt naar mogelijkheden gezocht om zonder overlast meer water te kunnen bergen. Aandacht voor de plekken in de gemeente waar in het verleden wateroverlast is geweest is noodzakelijk. We zullen de maatregelen nauwlettend volgen.

Startnotitie RES regio U16

Startnotitie Regionale Energie Strategie U16. In deze notitie worden de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie van de U16 gemeenten beschreven. Ook in onze regio worden kaders gesteld voor een strategie voor duurzame elektriciteit en voor duurzame warmte, waarbij de nadruk ligt op gebruik van zonne energieen energiebesparing door isolatie. De financiële bijdrage van het Rijk is het eerste dekkingsmiddel. Het is nog niet duidelijk wat de financiële bijdrage van de deelnemers zal bedragen. Het college stelt voor de komende 3 jaar 10.000,= per jaar beschikbaar te stellen. Met deze startnotitie maken we stappen om te komen tot een bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord. Met deze startnotitie geeft de raad een bestuurlijke opdracht, neemt Montfoort deel en spreken we de intentie uit om de maatregelen uit het RES te borgen in het omgevingsbeleid. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het proces en de inhoudelijke uitgangspunten.

Op zich kan de fractie van de ChristenUnie achter het RES staan. Het is een belangrijk en goed uitgangspunt om regionaal met omliggende gemeenten in Utrecht concrete afspraken te maken om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Nationaal Klimaatakkoord.

In het RES staat dat Montfoort gevraagd kan worden ruimte te bieden voor de energiebehoefte van andere gemeenten. Voor de ChristenUnie is het van belang dat daarbij heldere kaders worden gesteld en dat grotere gemeenten zoals bijv. Utrecht vooral ook naar alternatieven kijkt om in haar eigen energiebehoefte te voorzien, zoals ook bijv. de gemeente Rotterdam doet. Wij vinden dat de het college daarin te veel speelruimte geeft aan de U16 gemeenten. Kaders stellen is ook hiervoor belangrijk. We verwachten van de wethouder dat hij met een voorstel komt, zodra dat aan de orde is.

Opstellen Cultuurhistorische waardekaart

De wethouder heeft aangegeven dat hij conform het beleid van de gemeente Lopik een cultuurhistorische waardenkaart wil opstellen. Met belangstelling zien wij dit voorstel tegemoet.

Verbetering aansturing verbonden partijen

Het is goed om de aansturing van de verbonden partijen te verbeteren. Wij bedanken de werkgroep “Verbonden partijen” voor het voorstel. Zij is met dit voorstel gekomen om de aansturing van de verbonden partijen te verbeteren. Het formuleren en monitoren van de te realiseren beleidsdoelen van de verbonden partij in de eigen begroting van de gemeente is een middel om meer sturing te geven. Voorgesteld wordt om in januari 2020 beleidsdoelen te formuleren voor de ODRU en Fermwerk en per kwartaal de voortgang te laten rapporteren en in juli 2020 de doelen voor de overige gemeenschappelijke regelingen te formuleren. De kaderstellende rol van de raad wordt hiermee versterkt.Labels

Een week vol goed nieuws

29 05 2019 22:00

Een week vol goed nieuws

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Ik wil er geen gewoonte van maken om u twee keer in één week te mailen, maar met al het mooie nieuws van de afgelopen dagen wil ik u toch ook zelf even op de hoogte stellen.

Allereerst was er vanmiddag het prachtige nieuws dat de ChristenUnie definitief vier senatoren krijgt in de Eerste Kamer! Het team van Mirjam Bikker wordt, naast Peter Ester, verder versterkt door de ervaren Tineke Huizinga en onze eerste Limburgse vertegenwoordiger, de ethicus en filosoof Maarten Verkerk. Ik wens hen veel zegen en wijsheid toe!

Vorige week was ook veelbewogen. Eerst de Europese verkiezingen van donderdag, waarvan gisteravond de definitieve uitslag bekend werd. We hebben ruim 10.000 extra stemmen behaald en daarmee twee zetels voor ChristenUnie-SGP in het Europees Parlement. Ik wens Peter van Dalen (CU) en Bert-Jan Ruissen (SGP) veel succes en zegen in Brussel en Straatsburg!

Zaterdag hadden we een feestelijke Open Dag in de Tweede Kamer waar ik veel van u persoonlijk even mocht spreken. (En gelukkig hebben we de foto's nog).

Afgelopen vrijdag mocht ik de Titus Brandsma-lezing uitspreken over hoe we in onze soms verweesde samenleving aan elkaar een thuis kunnen bieden. We denken de komende maanden door over de christelijk-sociale antwoorden op actuele vragen en deze lezing was de aftrap hiervoor. Als u daarbij mee wilt denken, kan dat bijvoorbeeld al op 7 juni in Rotterdam. Maar mocht u na het lezen van m’n Titus Brandsma-lezing willen reageren, mail me gerust. Ik kan helaas niet alle mail beantwoorden, maar lees al uw berichten en doe daar altijd m’n voordeel mee.

En als laatste kwam het kabinet vandaag met de belangrijke Voorjaarsnota, waarin we zien dat dit kabinet nog meer gaat investeren in jongeren, veiligheid, de schepping, de regio en vrijheid & recht. Al met al een mooie week, waar ik met veel dankbaarheid op terugkijk.

Met een hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

  Dank voor uw stem!

Lijsttrekker Peter van Dalen:

"Na de exitpol op donderdag kregen we vandaag de daadwerkelijke uitslag van de Europese Verkiezingen. En nu blijkt definitief dat wij weer met twee zetels naar het Europees Parlement mogen! Ik namens de ChristenUnie en Bert-Jan Ruissen namens de SGP. Geweldig!"

Lees de hele reactie van Peter van Dalen Vier zetels in de Eerste Kamer

De ChristenUnie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen één zetel gewonnen. We gaan daarmee van drie naar vier zetels. 
Naast lijsttrekker Mirjam Bikker en huidig Eerste Kamerlid Peter Ester komen nu ook oud-staatssecretaris Tineke Huizinga en de Limburgse Maarten Verkerk in de senaat. Volgens Bikker is de vierde zetel “een uitgelezen kans om ons christelijke-sociale geluid in de Eerste Kamer nog sterker te laten klinken.”

Lees verder Kabinet steekt honderden miljoenen extra in zorg, onderwijs, zorg voor de schepping, veiligheid en vrijheid

Met de besluiten in de Voorjaarsnota - de jaarlijkse bijstelling van de begroting - maakt de coalitie duidelijk wat de prioriteiten momenteel zijn. We investeren in de zorg en het onderwijs aan onze jongeren, in de schepping, in de bereikbaarheid van de regio, in veiligheid en vrijheid voor alle groepen in onze samenleving.

Extra bijzonder is voor de ChristenUnie het geld dat nu wordt ingezet voor een verruimd kinderpardon voor kinderen en gezinnen die eerder te horen hadden gekregen dat ze hier niet mochten blijven, de miljoenen die worden uitgetrokken voor de campagne tegen antisemitisme en het extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

Labels

College Montfoort passeert raad en burgers

23 05 2019 23:40

PERSBERICHT

College Montfoort passeert raad en burgers

De fracties van de vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Montfoort (CDA, CU, SGP en LM) maken zich grote zorgen over het huidige functioneren van het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.

Wat is er aan de hand? Het college legt sinds 1 januari jongstleden raadsvoorstellen niet op een ordentelijke wijze voor aan de fora en de raad. Alle belangrijke onderwerpen die in het openbaar behandeld zouden moeten worden, worden als “informatienota’s” aan de politieke partijen aangeboden, of deze onderwerpen worden op een interne informatieavond aan de politieke partijen voorgelegd. Dit komt over als achterkamertjespolitiek en is totaal niet transparant. Hierdoor wordt de democratie geweld aan gedaan.

Er schort van alles aan de planning, werkwijze en de procedures. Zo worden de raads- en forumleden in de maand mei geconfronteerd met een groot aantal raadsvoorstellen. Dit terwijl de raadsvergadering die op 8 april gepland was, kwam te vervallen omdat er geen agendapunten waren.

Zo heeft het college recent een financieel kader vastgesteld voor de komende jaren. Woordvoerder Mat Herben (Lokaal Montfoort): “De financiële problemen zijn groot maar dit college is bezig met de verkeerde dingen. Daaraan geeft het college geld uit en dat zal leiden tot lastenverzwaring voor burgers.” Het hoofdlijnenakkoord van de coalitie is wel gepresenteerd maar niet volledig doorgerekend. Men durft niet bekend te maken wat het allemaal gaat kosten. Wij maken ons zorgen over het feit dat het college wel voortvarend is met windmolens die we niet willen en onduidelijk is over het Sociaal domein.

Wij beogen in ieder geval om met onze gezamenlijke deskundigheid de gemeente Montfoort weer op het juiste spoor te zetten

De fracties van CDA, CU, SGP en LM

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de fractievoorzitters:
Marja van Kooten (CDA) 06 24529080
Ineke Langerak (CU) 06 13501582
Bart Timmerarends (SGP) 06 51270937
Rob Jonkers (LM) 06 20651345

Labels

Europese verkiezingen 2019

21 05 2019 08:00

Stem 23 mei voor een christelijk geluid in Europa

ChristenUnie-SGP staat voor een herkenbaar christelijk geluid dat ook in Europa gehoord moet worden. Laat Europa haar christelijke wortels waarderen. We zien het als onze Bijbelse opdracht om op te komen voor vrede en recht. We komen in actie tegen geloofsvervolging. We zorgen voor armen en kwetsbaren. Ieder leven verdient bescherming, vanaf het begin en tot het eind.

Samenwerking?

Zeker. Wij zetten ons samen met andere Europese landen in voor bestrijding van belastingontduiking, mensenhandel, gedwongen prostitutie en antisemitisme. Wij gaan voor een rechtvaardig vluchtelingenbeleid en voor goede betrekkingen met Israël. Maar ook op het gebied van landbouw, handel, visserij, transport en zorg voor de schepping moeten we slim samenwerken.

Superstaat?

Zeker niet. De lidstaten bepalen zelf hoe ze omgaan met vraagstukken van leven en dood, met zorg, gezin en onderwijs. Nederland moet stoppen met het overdragen van bevoegdheden aan de Europese Unie. Brussel is niet onze hoofdstad. We hebben geen behoefte aan een Europees leger of een Europese minister van Financiën. We houden de touwtjes graag in eigen handen.

Samenwerking Ja, Superstaat Nee

Elke stem telt: steun ons 23 mei en stem ChristenUnie-SGP!

Labels

De komende jaren worden er forse tekorten verwacht op de begroting

21 05 2019 07:00

In het Integraal duurzaam financieel kader 2019-2022 staan de financiële consequenties van de keuzes, die dit college maakt. De raad wordt gevraagd dit kader vast te stellen. Het vreemde is dat in dit voorstel echter de financiële gevolgen van de keuzes, die dit college maakt, nog niet zijn opgenomen. De komende jaren worden er forse tekorten verwacht op de begroting. De volledige kosten van de ontvlechting en de lange termijnagenda zijn niet opgenomen. Het college is niet duidelijk. Welke bezuinigingen kunnen inwoners verwachten? Wordt de OZB verhoogt? Als je investeert in het één, bezuinig je op het ander. De ChristenUnie vraagt duidelijkheid. De ChristenUnie staat voor leefbaarheid, voldoende betaalbare woningen voor iedereen, behoud van scholen en sportverenigingen, duurzaamheid en zorg voor jong en oud.

Labels

Facebook