Home

Thema's ChristenUnie

  

Onze thema’s voor de komende vier jaar


Een betrouwbare en dienstverlenende overheid

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat integer leiderschap de basis vormt voor een bloeiende samenleving. Daarom wil de ChristenUnie een transparante bestuurscultuur en een lokale overheid die het vertrouwen van haar inwoners waard is. Onze fractie wil bekend staan als betrouwbaar en constructief. De ChristenUnie wil de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners verbeteren.


Een leefbaar Montfoort/Linschoten voor toekomstige generaties

Door vergrijzing van de bevolking en het vertrek van starters staat de leefbaarheid van de kernen onder druk. Dit heeft consequenties voor de scholen, kerken en (sport)verenigingen. Wij vinden dat jonge woningzoekenden en senioren de gelegenheid moeten hebben om in Montfoort en Linschoten een betaalbare woning te vinden. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en het behoud van de leefbaarheid in onze gemeente. De gemeente zet in op behoud van winkelvoorzieningen in Montfoort en Linschoten. Daarnaast willen wij als ChristenUnie het open en landschappelijke karakter van onze gemeente behouden. Dit met voldoende ruimte voor de agrarische sector, als drager van het open en landschappelijke landelijk gebied, met ruimte om zich te ontwikkelen en aan te passen aan de markt.


Zorg en Welzijn

Ieder mens kent perioden in zijn of haar leven waarin er zorgen zijn en er vragen leven. In de meeste gevallen krijgen mensen hulp en ondersteuning in de gezinnen in familieverbanden in buurten, op het werk of in andere netwerken. Er zijn echter ook situaties waarin professionele ondersteuning wenselijk is. Hulpvragen van inwoners (jong of oud) worden zoveel als mogelijk integraal benaderd. Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente evenals voorgaande jaren preventief beleid. Naast jongeren en ouderen heeft de gemeente bijzondere aandacht voor de begeleiding van vluchtelingen. De ChristenUnie wil inzetten op een “positieve gezondheid” in het gezondheidsbeleid.


Energie, milieu en klimaat

Een CO2-neutrale gemeente in 2040 is het doel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Dit houdt in dat er een belangrijke samenhang is tussen het klimaat, duurzaamheid en een circulaire economie. Energiebesparing, gebruik van alternatieve energiebronnen, duurzaam bouwen en verbouwen en het stimuleren van een circulaire economie zijn de belangrijkste thema’s. Het opstellen van een gemeentelijk warmteplan waarin heldere doelen zijn geformuleerd heeft de hoogste prioriteit. Een structureel budget voor duurzame initiatieven is nodig om de doelen te behalen.


Onderwijs

De ChristenUnie staat voor veilig en toegankelijk onderwijs waarin ieder kind de mogelijkheid heeft om een goede start te maken. Scholen zijn een veilige omgeving en ouders hebben de ruimte om een school te kiezen die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dit zoveel mogelijk dicht bij huis. De ChristenUnie wil dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Er ligt een gezamenlijke  verantwoordelijkheid om te zorgen voor een verdere ontwikkeling van een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren o.a. d.m.v. het passend onderwijs.


Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen, zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Voor mensen met weinig financiële draagkracht moet maatwerk mogelijk zijn. De gemeente voert een sober financieel beleid en stelt ook de komende jaren een sluitende meerjarenbegroting op. Een beperkte verhoging van lokale belastingen (indexatie) is voor ons bespreekbaar.