Home

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Montfoort-Linschoten

ChristenUnie Algemene Beschouwingen begroting 2022

27 11 2021 22:25

    Voor ons ligt de begroting voor 2022 en verdere jaren. We zien vooruit naar een nieuw begrotingsjaar. Vooruitzien kan echter niet zonder terugzien. Zeker het afgelopen jaar was een woelig jaar. Een woelig jaar voor alle inwoners. Als samenleving hebben we bewogen maanden achter de rug en staan we voor een flinke uitdaging. Het coronavirus heeft grote delen van de wereld lam gelegd en dwingt ons tot een ander leven. Het leerde ons dat we niet alles in eigen hand hebben. Dat is voor ons mondige, moderne en autonome mensen een harde les. We waanden ons onaantastbaar. Alles wat we van plan waren, lag binnen ons bereik. Tot een klein virus alles doorkruiste. Het had diepingrijpende gevolgen. Angst, onzekerheid, eenzaamheid, soms onvoorstelbaar leed. We leven mee met allen die geliefden verloren, en met al diegenen die om welke reden dan ook zorg, angst en eenzaamheid aan den lijve ondervonden. We leven mee met mantelzorgers die heftige tijden beleefden. En natuurlijk denken we ook aan de zorgwerknemers. Zij hebben een voortdurende mentale belasting ervaren. Logisch dat zij de samenleving vragen om toch vooral serieus om te gaan met de coronaregels. We hoorden dat ook uit onze achterban. We denken aan mensen die hun werk en inkomsten kwijtraakten. Ook ondernemers die zwaar te lijden hadden. De coronacrisis haalde echter ook het beste in mensen naar boven. Dat kon zelfs een anderhalve meter maatschappij niet tegenhouden. Sneller dan ooit werden campagnes ontwikkeld: buurtnetwerken en landelijke campagnes waren gericht op verbinding en ondersteuning van elkaar. ‘De kracht van samen kwam naar boven’. Daar staan wij als ChristenUnie voor en daar geloven wij in. En die kracht hebben we de afgelopen periode aan het werk gezien. Op afstand helaas. Vooruitzien doen we bescheidener dan ooit. Niet alleen vanwege de les in bescheidenheid die de crisis ons hopelijk heeft geleerd, maar ook vanwege onze financiële situatie staan we als ChristenUnie met beide benen op de grond. Wat ons betreft geen extra spannende experimenten of gewaagde investeringen boven de plannen die we hebben voorgenomen. Laten we aandacht geven aan wat echt telt. Want wat we aandacht geven, dat groeit. Onze ambities willen we uitvoeren in afhankelijkheid van de Schepper van de wereld. Ons eigenlijke perspectief is een wereld in Zijn handen. Hij is de bron van alles wat groeit.
    Ten aanzien van de begroting die voor ons ligt, is de ChristenUnie van mening dat wij als raad en college moeten zorgen voor een meerjarig structureel evenwicht. Evenwicht tussen de baten en de lasten. Ook de provincie verwacht van ons een meerjarig sluitende begroting. Het afgelopen jaar hebben we onder financieel toezicht van de Provincie gestaan. Dat was niet voor niks. Forse tekorten dreigden. Een herstelplan heeft redding moeten brengen. De afgelopen periode is een beleidsarme periode geweest. Er was geen geld voor nieuw beleid. De septembercirculaire heeft tenslotte redding gebracht. Het gaat hier echter om incidenteel geld en niet om structureel geld. Voor de eerste jaren wordt nu een positief saldo verwacht. Dit heeft te maken met een opwaartse bijstelling van het accres, een eenmalig voordeel in 2022 door het incidenteel schrappen van de oploop van de opschalingskorting in 2022 en een extra aanvulling voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Na verwerking van de septembercirculaire blijft er nog sprake van een negatief resultaat voor de jaren 2024 en 2025. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen is het gereserveerde budget van € 140.000,00 voor de invoering van de omgevingswet voor de jaren 2023 t/m 2025 geschrapt conform standpunt VNG geen knaken, geen taken.,
    Daarnaast door een meerjarige stelpost voor de jaarlijkse onderschrijding- of overschrijding van het plafond tbv BTW compensatiefonds en door op compensatie vd tekorten in de jeugdzorg voor uit te lopen op een besluit van het nieuwe kabinet tot structurele compensatie.
    Al met al een broze begroting. Met hangen en wurgen is de begroting meerjarig sluitend. Dit college heeft naar onze mening geen keuzes durven maken en gehoopt op het rijk. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan werden wij kort na het vaststellen van de begroting al weer geconfronteerd met financiële tegenvallers. Voor de langere termijn verwacht ik dat een nieuw college keuzes zal moeten maken. Keuzes om budget vrij te maken om het verschil voor onze inwoners te kunnen maken. Dan gaat het om de leefbaarheid in onze mooie gemeente, woningbouw voor starters en senioren om de doorstroom te bevorderen, om zorg voor jong en oud, om aandacht voor drugsgebruik en alcoholbeleid, om eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Zeker in coronatijd is de eenzaamheid fors maar toegenomen. Ook vragen wij aandacht voor een duurzame samenleving, die toekomstgericht is. Laten we naar elkaar omzien ook het komende jaar.
    We vragen de raad en het college om ook het komende jaar onze verantwoordelijkheid te nemen om baten en lasten structureel in evenwicht te brengen. We bedanken de ambtelijke organisatie en de wethouder financiën voor hun inspanningen om deze begroting te presenteren aan de raad en wensen een nieuw college volgend jaar veel wijsheid en Gods nabijheid toe.
Labels