Woningbouw

Woningbouw

Een leefbare gemeente voor toekomstige generaties

In onze gemeente is behoud van de leefbaarheid het belangrijkste thema voor deze raadperiode. Door vergrijzing van de bevolking en het vertrek van starters staat de leefbaarheid onder druk. Dit heeft consequenties voor de scholen, kerken en (sport)verenigingen.

Als ChristenUnie vinden wij dat jonge woningzoekenden en senioren de gelegenheid moeten hebben om in Montfoort en Linschoten een betaalbare woning te vinden.

Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en het behoud van de leefbaarheid in onze gemeente waarbij de ChristenUnie het open en landschappelijke karakter van Montfoort en Linschoten wil behouden.

Het is dan ook van vitaal belang dat het beleid van de gemeente Montfoort meer moet zijn gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en starters. Eveneens is het van groot belang dat het realiseren van betaalbare appartementen en woningen voor senioren wordt gestimuleerd.

Wij zijn van mening dat deze aspecten in het gemeentelijk beleid onvoldoende tot uitdrukking komen en worden gerealiseerd.

Kort samengevat

  • Meer sociale woningbouw is gewenst.

  • Betaalbare koop/huur woningen gericht op jonge gezinnen, jongeren en starters is een must

  • Realiseren van appartementen en woningen voor senioren

  • Mogelijkheden benutten om leegstaande bedrijfsgebouwen om te vormen tot appartementen en starterswoningen.

  • De te bouwen woningen zoveel mogelijk bestemmen voor de eigen inwoners.

  • Het bovenstaande zal de doorstroom bevorderen

De ChristenUnie is van mening dat deze genoemde punten meer dan tot nu toe in het gemeentelijk Woningbouwbeleid moeten worden opgenomen en gerealiseerd.

Wij zullen ons hiervoor inzetten.